klaas.punt.nl
Tribute aan een naamgenoot
Je naam. Het is een van de bewijzen dat jij degene bent die je bent. Als je geboren wordt, word je naam toegevoegd aan het bevolkingsregisters, gedurende je leven staat het op allerlei belangrijke documenten en als je sterft, staat hij op de overlijdensakte. Je naam vertegenwoordigt wie je bent! Toch heb ik lange tijd een beetje een hekel gehad aan mijn naam. Mijn naam heeft namelijk de vervelende bijkomstigheid dat je in vijf minuten genoeg rijmwoorden en leuke combinaties kunt bedenken om iemand het leven behoorlijk zuur te maken, wat dan ook regelmatig gebeurd en gebeurde.
 
Aan de andere kant, ik heb dezelfde naam als mijn opa. En, zoals velen weten, is m’n opa dit weekend overleden. En wanneer iemand, die je lief is, heen gaat, voelt het alsof je bestaan in botsing is gekomen. Er worden stukken afgeslagen en grote kale gevoelige plaatsen overgelaten. Overweldigend, onverklaarbaar en onbegrijpelijk is de dood. Je gedachten gaan terug in de tijd, mooie herinneringen verzamelen zich en je begint ze te koesteren.
 
Zo begint zijn, en dus ook mijn, naam een koestering te worden!
 
En weetje, er is nog iets dat dit versterkt! Er is namelijk nog een naam die opa en ik samen delen. Er is nog een familie waar we samen lid van zijn en waar opa mijn voorvader van is. Door Jezus bloed ingelijfd, zijn we samen lid van het grote gezin van onze Hemelse Vader. Met zekere (heilige) trots mag ik mijn treden zetten op de geloofsweg die mijn opa ons voor wandelde, in Jezus’ voetstappen.
 
Mijn opa was en is het levende voorbeeld van Gods trouw in leven en sterven!
 
Kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten, dat zij zich niet ontfermen zou over het kind van haar schoot? Al zouden zij die vergeten, toch vergeet Ik u niet. Zie, Ik heb u in mijn handpalmen gegrift, uw muren zijn bestendig voor Mij. (Jes 49:15-16)
 
Dit versterkte opa bij zijn gang door de doodsjordaan en natuurlijk ook voor ons, als familie en nabestaanden, een geweldige bemoediging. Maar daarnaast vermaande hij iedereen die nog niet was toegetreden tot de familie! Door genade alleen, door Jezus bloed alleen, aangenomen kinderen van Gods gezin alleen zullen leven, zelfs door dood en graf heen!
 
En dat is natuurlijk geen kleinigheid, dus daarom wil ik ook jou vragen:
Ben jij al lid van die familie? Ben jij al een naamgenoot?
Lees meer...   (7 reacties)
Who is the loser?
Je zou er haast een statistische formule op los kunnen laten! Het is een vast gegeven. Op de een of andere manier, kom je ze overal tegen. Het lijkt wel als of elke groep, elk soort mensen een onderdeurtje nodig heeft! Een underdog, waar ze zich lekker op af kunnen reageren! Een op de zoveel mensen is een geboren loser, een buitenbeentje, een beetje zonderling!
 
Rondom zo’n persoon ontstaan dan meestal twee groepen. De ene groep, meestal de grootste, helpt het lijdend voorwerp de put in, terwijl de andere hem of haar er juist probeert uit te halen! En dan word het lastig, het ene heft het andere op, maar de persoon in kwestie voelt zich meestal toch aardig rot. En dan moet je kiezen, waar sta jij…..
 
Maar misschien hoor je bij geen van beide groepen en misschien ben jij wel de loser in jou omgeving! Zo iemand die niets goeds uit de vingers kan laten komen. Alles wat je doet, zegt of denkt lijkt verkeerd uit te pakken. Het is iets dat je nooit weg krijgt, altijd steekt het de kop weer op. Daardoor voel je je echt ellendig!
 
Weetje, op verschillende wijzen werd ik hiermee de afgelopen periode geconfronteerd. Ik zag iets op TV, ik dacht over mezelf na, ik zag wat in mijn omgeving! En dat bracht me aan het denken. De vragen, ‘waarom zijn er losers’ en ‘waar sta ik op dit punt’ ontsproten! Wie is eigenlijk de loser in mijn omgeving? Of ben ik het zelf? Op m’n werk voel ik me wel vaak buitenbeentje en in wel meer situaties voel ik me niet erg op mijn plaats. Dus begon ik te plussen en minnen, maar kwam er niet echt uit…..
 
Toen werd het zondag en ik zat in de dienst. De preek ging over de zaligsprekingen, erg bekend bijbelgedeelte natuurlijk. En terwijl het stuk werd voorgelezen:
 
Zalig de armen van geest, want hunner is het Koninkrijk der hemelen. Zalig die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden. Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden. Zalig de vervolgden om der gerechtigheid wil, want hunner is het Koninkrijk der hemelen. Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt om Mijnentwil. (matth 5 3-11)
 
 bedacht ik; “dus kortom: Zalig zijn de losers”.
Ik schoot in de lach! 
 
Natuurlijk, vele laatsten zijn de eersten! De ander meer achten dan jezelf! Voeten wassen van je discipelen! Wees altijd de minste! Jezus leert het ons keer op keer en waarom zouden wij meer willen zijn dan onze Meester?
Dan ben ik graag een loser,
en daardoor, winnaar!!!
Lees meer...   (9 reacties)
Ben jij ‘explosie’ gevaarlijk?
Ik voel me rot en het groeit!

Het groeit maar door,

Er lijkt geen einde aan te komen.

Het hoopt zich op, stampt zich vast,

het lijkt alsof ik straks explodeer!
 
De meest bekende, en toegepaste manier om iets te laten ontploffen is met buskruit. Dit is de oudst gevonden explosieve stof, en niemand weet de precieze uitvindt datum. En tot nu toe wordt het nog steeds voor allerlei explosieve doeleinden gebruikt! Het aparte aan buskruit is dat je het op twee heel verschillende manieren kunt gebruiken! Het is super brandbaar en zelfs mooi om te zien, als je het los op de grond strooit. Maar uiterst dodelijk is samengeperst buskruit! Het is namelijk zo brandbaar dat het uit zichzelf naar buiten barst, waardoor een explosie ontstaat!
 
Iedereen heeft er, denk ik, wel eens last van, zo’n gevoel dat je niet echt kunt beschrijven. Je voelt je niet helemaal lekker. Het maalt in je hoofd, je zit er mee! Je komt er niet los van! Het komt naar buiten, bij de een extremer dan bij de ander!
 
Schuldgevoelens, wat daar gaat het over, lijken op het eerste gezicht, vrij onschadelijk en als je ze los strooit zijn ze zelfs nuttig, omdat de dader tot inkeer komt en berouw krijgt van zijn begane fouten. Het brand de schuld weg!
 
Maar als het vast komt te zitten, vooral als jou schuld verder gaat dan je eigen bestaan en dus anderen treft, kan het zich nestellen en samenpersen in je binnenste en zich ontwikkelen tot een gevaarlijk en zelfs zeer explosief projectiel dat je bestaan totaal kan vernietigen. Het drijft tot wanhoop en soms zelfs tot zelfmoord!
 
Gelukkig bestaat er ook nog zoiets als een ‘explosieve opruimingsdienst’, die alle verstand heeft van alle schuldgevoelens die je ook maar kunt verzinnen!
Roep de hulp in van Hem, voor het te laat is….
 
 
Mijn zonde maakte ik U bekend, en mijn ongerechtigheid verheelde ik niet; ik zeide: Ik zal de Here mijn overtredingen belijden, en Gij vergaaft de schuld mijner zonden. sela

Weest niet als een paard, als een muildier zonder verstand, welks trots men bedwingt met toom en bit, opdat het u niet te na kome. Talrijk zijn de smarten van de goddeloze, maar wie op de Here vertrouwt, die omringt Hij met goedertierenheid. Verheugt u in de Here en juicht, gij rechtvaardigen; jubelt allen, gij oprechten van hart. (Psalm 32 5 en 9-11)

Lees meer...   (9 reacties)
Schoonmaken
Opgeruimd staat netjes! Zeggen we altijd! Alhoewel ik daarbij mensen kan bedenken die dat gezegde nog nooit gehoord lijken te hebben! Maar goed, dat terzijde, houden de meeste mensen van opgeruimd, netjes en schoon! En aan dat gevoel liep ik te denken, tijdens de jaarwisseling!
 
Het nieuwe jaar, 2006,  is weer begonnen. Een nieuwe start, opnieuw beginnen, een schone lij! Dan is het niet gek dat veel mensen zo’n opgeruimd gevoel krijgen. Je hebt goede voornemens en één daarvan is dat je je aan die goede voornemens gaat houden.
 
Maar is het ook echt schoon? Heb je wel echt schoon gemaakt? Of gewoon een bladzijde omgeslagen? Hoppa, weer een jaar voorbij? Wat gebeurd is, is gebeurd!
Of ben jij meer iemand die alles heel grondig oppoetst? Alles moet blinken? Je zaakjes moet je goed voor elkaar hebben! Liever iets twee keer dan niet…

Weetje, schoonmaken heeft ook een groot nadeel, want meestal doet het een hoop stof opwaaien! En dat is vervelend. Want opgewaaid stof komt ooit weer een keer naar beneden, en dus word je weer met het zelfde stof geconfronteerd! En veel mensen hebben daar juist geen zin in. Vandaar dat als vanzelf de andere mogelijkheid is ontstaan, gewoon net doen alsof! 

Een moeilijk probleem, zo lijkt het! Want beide mogelijkheden bieden geen oplossing! Heb je alleens over een derde mogelijkheid nagedacht?
 
Vernedert u dan onder de machtige hand Gods, opdat Hij u verhoge te zijner tijd. Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u. Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. Wederstaat hem, vast in het geloof, wetende, dat aan uw broederschap in de wereld hetzelfde lijden wordt toegemeten. (1 Petrus 5 6-9)

 

Lees meer...   (5 reacties)
En zie, ik zag…
Ik droomde en ik zag…
Ik stond aan een lange weg, een vader liep met zijn kind aan de hand over deze weg. Stevig, maar teder, leidde hij het kind recht naar het doel! 
 
Ze liepen zo, naast elkaar en ondanks dat het kind veel kleinere pasjes nam, kon het de vader gemakkelijk bijhouden. Je kon duidelijk zien dat de vader alle moeite deed zich aan te passen aan het kind. Niets was hem teveel! Telkens opnieuw wees hij zijn kind op het vooruitzicht, dat aan het einde van de lange weg lag. Je zag duidelijk dat hij enthousiast was over het feit dat hij daar straks samen met zijn kind kon zijn!
 
Terwijl zij daar liepen zag het kind opeens iets moois! Een prachtige, in de zon glanzende, vijver met een indrukwekkende fontein in het midden. Het kind wees, de vader keek. Het vroeg aan de vader of ze daar langs gingen. De vader schudde zijn hoofd, waarop het kind aan de arm trok van de vader en hem smekend aan keek. Maar de vader bleef bij zijn standpunt en hield het kind tegen!
 
Dit leek mij hard. Dacht die vader nou alleen maar aan zichzelf, wilde hij alleen maar naar het doel, aan het einde van de weg, toe en gunde hij het kind geen plezier? Dat was egoïstisch, maar dat klonk niet als de tedere vader die ik net had gezien?
 
Ik bewoog mij naar de vijver toe! Ik wilde die vijver wel eens van dichtbij zien.
Toen ik er aankwam schrok ik! Het was dat ik droomde, anders was ik van de diepe zijkant in de grauwe modderige poel gleden! De glans, die zo mooi schitterde vanaf een afstand, was de glans van vieze modder. De fontein, die vanaf afstand zo indrukwekkend leek, was een opspuitende moddergeiser!
 
Opdat moment besefte ik dat de vader dit allemaal al had voorzien! Hij kende de modderpoel! Hij wist wat er zou gebeuren als hij zijn kind liet gaan, hij wist de teleurstelling die volgde, hij wist ook dat zijn kind het misschien niet zou overleven!
 
Mijn droom liep ten einde! En zie, ik zag…..in de verte, twee stipjes verdwijnen…..
Ik wist dat de vader het kind nooit iets zou laten overkomen, ik wist dat hij eerder zijn eigen leven zou geven dan zijn kind op het spel zou zetten, ik wist dat het kind niets tekort zou komen, ik wist het einde.
 
Ze leefden nog eeuwig en gelukkig…
 
Of welk mens onder u zal, als zijn zoon hem om brood vraagt, hem een steen geven? Of als hij een vis vraagt, zal hij hem toch geen slang geven? Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader in de hemelen het goede geven aan hen, die Hem daarom bidden. (matt 7 9-11)
 
Vergeet Gods Vaderschap nooit!
Lees meer...   (6 reacties)
Het suizen van een zachte stilte….
Overal waar je hoort, overal waar je luistert, zover het oor reikt! Geluidstrillingen. Je wordt er haast gek van. Horende doof! 
 
Op straat, noot voor noot naar buitenspuitende geluidsinstallaties, Ipod’s of MP3-spelertjes. Piepende mobieltjes. Pratende, schreeuwerige mensen en kinderen. Op het station, treinen waarbij je geluidsdempende oordopjes meegeleverd krijgt. Op de weg, Auto’s inclusief subwoofers en knalpijpen met een doorsnede van een halve meter. In het uitgaanscircuit, Over schreeuwerige rock artiesten met scheurende gitaren en knallende bassdrums die daarbij ook nog is een geluidsinstallatie gebruiken van heb-ik-jou-daar.
En zelfs buiten onze gehoorgrens is het een herrie van radiogolven!
 
Ik zie iedereen instemmend knikken!?
Mooi, ga ik nog even door!
 
Thuis, zet m’n zusje d’r muziek weer is veelte hard, m’n pa heeft weer is die irritante scanner aan staan waardoor je haast elkaar niet kan verstaan, m’n moeder schreeuwt weer is alles bij elkaar, voor niets! Op m’n werk, harde bonken, hartverscheurende geluiden van slijptollen en allerlei ander elektrisch werktuig, rauw schreeuwende werklui die elkaar niet kunnen verstaan. In de kerk, sjonge wat dondert die dominee toch weer, zou hij ook zacht kunnen praten? En dan die knallende orgelpijpen, persoonlijk heb ik nog meer voorkeur voor die scheurende gitaren!
MOET DAT ALLEMAAL ZO HARD????
 
Wat zeg je? Ik zelf……..oeps….
(draai snel de volume knop van m’n stereo omlaag en loop fluitend weg)
 
…… En ziet, de HEERE ging voorbij, en een grote en sterke wind, scheurende de bergen, en brekende de steenrotsen, voor de HEERE henen; doch de HEERE was in den wind niet; en na dezen wind een aardbeving; de HEERE was ook in de aardbeving niet; En na de aardbeving een vuur; de HEERE was ook in het vuur niet; en na het vuur het suizen van een zachte stilte….. (1kon 19-11/12) 
….. niet door kracht noch geweld, maar door mijn Geest! zegt de Here der heerscharen. (zach 4 - 6b)
Be still, and know that I am God: I will be exalted among the nations, I will be exalted in the earth. (ps 46 10)
 
Wees eens stil en mis Gods stem niet in je leven!!!

 

 

 

Lees meer...   (4 reacties)
Hemel op aarde of aarde in de hemel?
Wie wil er nou niet naar de hemel? Iedereen toch? Of toch niet? Is de aarde nou zo’n fijne plek dan? En wij christenen? Willen wij graag naar de hemel? Ja, oké, je bent christen, maar wil je nou echt zo graag weg van hier? Ik bedoel, je bent jong en je wilt wat! School afmaken, trouwen, kindertjes krijgen, leuke baan, leuke kerk, omgang met vrienden. Toch? Laten we eens een stapje dichterbij gaan kijken!
 
En laat ik dan maar meteen bij mezelf beginnen! Ik heb niet altijd een even sterke verlangen, naar de hemel, dan dat ik van een christen zou verwachten! Gek? Ik denk juist heel menselijk, hier op aarde is het toch ook best gezellig. Oké, je hebt soms je mindere dagen, maar over het algemeen….
 
Weetje, ik denk dat dit komt doordat we geen idee hebben hoe het er in de hemel uitziet! Het is je ook moeilijk voor te stellen. Wij zijn mensen die op onze zintuigen vertrouwen. En iets dat we niet kunnen voelen, zien, horen of zelfs maar onder gedachten kunnen brengen is dan vanzelf een verre, wazige vlek!
 
Terwijl ik hier over nadacht, besefte ik ineens dat we misschien wel niet de hemel kunnen voorstellen, maar we zien wel elk moment Gods creaties rondom ons! Ik bedoel dit; deze aarde is ook door God geschapen, wij zijn ook door God geschapen! Alles rondom ons zit zo prachtig in elkaar, ook al is het bevlekt door de zonde! Nog steeds is de mens zo’n geweldige, onevenaarbare creatie! Dus, en dit is een tip, gebruik je zintuigen en ontdek de hemel op aarde!
 
En natuurlijk zal het onvoorstelbaar mooi zijn als dit alles rondom ons volmaakt wordt! Het zal onvoorstelbaar zijn om geen overlijdensberichten meer te krijgen! Om niet meer van ziekten, rampen, ongelukken of geweld te horen of zelf mee te maken! Het zal onvoorstelbaar zijn om onze Drie-enige God van aangezicht tot aangezicht te zien en te kennen! Het zal prachtig zijn als de aarde hemel wordt! Zie, Ik maak alle dingen nieuw!
Krijg jij van deze gedachten geen verlangen? 
 
En ik hoorde een luide stem van de troon zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal bij hen zijn, en Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. En Hij, die op de troon gezeten is, zeide: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. (openbaring 21 3-5)

 

Lees meer...   (6 reacties)
Welke keuze?
Te koop: Groot luxueus huis. Incl. inboedel, eten/drinken en bediening! Elke dag een feest!
 
Groot stond het aangeplakt aan de voorkant van het huis. Een van de vele posters, want zowat elk raam overtuigde mij ervan, dat ik dit huis toch echt wel aan mijn bezittingen moest toevoegen. Het was dan ook een erg mooi huis, groot, luxe, aan geen ding ontbrak het, zo deed de voorkant geloven. Ik kon er niet omheen kijken! De prijs kon ik niet lezen, maar het was dan ook zo verlicht in allerlei prachtige kleuren. 
 
Maar goed, meestal ga ik niet over één dag ijs en dus keek ik verder. Zo zag ik het huisje naast het grote luxe huis. Het zag er stevig uit. Ik observeerde het in z’n geheel. Geen verborgen oneffenheden! Goed onderhouden. Mankeerde niets aan! Maar vergeleken bij zijn grotere buurman verviel het in het niet. Er hing een aanplakbiljet op: Te koop, prijs al voldaan!
 
Er kwam een Man op mij af. Hij sprak mij aan en vroeg me of ik de keuze al had gemaakt! Ik zei van niet. We praten wat over beide huizen en over keuzes maken en daarna gaf Hij mij een tip: “kies het betaalde huis, het is ten eerste voor niets en ten tweede garandeer Ik je, dat het je aan niets te kort zal komen!”
 
Ik twijfelde! Ik weet niet wat jij hier van denkt, maar ik vind dit een behoorlijk moeilijke keuze! Een huis aanschaffen is al een keuze op zich, maar dan, welk huis moest ik kiezen! De Man, met wie ik sprak, had wel indruk gemaakt en klonk heel overtuigend, maar had Hij alleen niet het verkeerd huis genoemd? Heel veel mensen, die voor de zelfde keuze als ik stonden, werden getrokken, en kozen het grote huis!
 
Zo is het vaak in het leven! Welke keuze moet je maken! Naar wie luister je! Waar ga je heen! Niet altijd is alles even duidelijk! Meestal word je de verkeerde kant op getrokken en je ziet heel wat mensen om je heen het verkeerde kiezen! Je begint te twijfelen! Is wat ik geloof eigenlijk wel goed? Wat is dat andere huis? Is dat niet veel mooier! Verzoeking!
 
Gelukkig is het in het geloof mogelijk om te zien vanuit jou huis naar de achterkant van het grote huis! Probeer het maar en je zult alleen maar leegte en verderf zien, terwijl, in het kleine huisje, je aan niets ontbreekt. Volhardt in verzoeking!!
 
Zalig is de man(vrouw), die in verzoeking volhardt, want, wanneer hij de proef heeft doorstaan, zal hij de kroon des levens ontvangen, die Hij beloofd heeft aan wie Hem liefhebben. (Jakobus 1 12)

 

Lees meer...   (7 reacties)
Hem kennen.
Wil jij God leren kennen?
Niet zomaar een vraag! Een belangrijke vraag! Een vraag van levensbelang!
Alleens nagedacht over het antwoord? Of ben je te druk? Te druk met werk, met vriend of vriendin, je man of vrouw? Te druk me je gezin? Te druk met carrière maken? Te druk met geld verdienen? Te druk met geloven? Sowieso wel eens nagedacht over God? Wie Hij is? Wat Hij is? Waarom Hij er is? En waar Hij is?
Dit is belangrijk want je kunt gemakkelijk een heel verkeerd beeld krijgen van God! 
 
Zo zijn er, bijvoorbeeld, veel mensen die denken dat God een soort van boeman is! Dat Hij boos op ons is en ons daarvoor straft! Dat Hij ons de grond in drukt. Dat Hij ons zoveel mogelijk laat leiden. En het ons zo moeilijk mogelijk maakt om bij Hem te komen! En ze hebben er nog argumenten voor, zelfs bijbels gegrond. En ondertussen, hopen ze, dat ze het er toch wel aardig van af brengen en daardoor toch naar de hemel gaan.
 
Maar, zoals heel vaak, is daar ook de andere kant! Veel mensen denken dat God liefde is, dat God goed is! Ze geloven vast dat hen niets overkomt, als ze maar hard genoeg geloven! En ze maken daardoor van God maar een lieve opa die alles maar door de vingers ziet. Ze snappen dan ook niet waarom er soms ineens een enorm leiden ontstaat in hun leven. Als Hij dan zoveel liefde heeft, waarom gebeurd mij dit dan? En ze haken af.
 
Twee uitersten, die, gek genoeg, toch zo dicht bij elkaar liggen. Want bij allebei komt het op ons aan! Het is van ons afhankelijk! Wat snappen wij van God! Wat wij van Hem geloven! Maar, gelukkig, is dat niet zo en komt het niet op ons aan, niet op ons geloof of ons vertrouwen! Wat zou dat onzeker zijn! Maar is er dan helemaal geen houvast? Kunnen wij God dan nooit snappen? Is er helemaal geen mogelijkheid meer?
 
Jawel, want Goddank, God zelf is met één van Zijn Goddelijke oplossing gekomen! Hij zond Jezus! Jezus is het gezicht van God! Wie Hem kent, kent Zijn Vader! Luister naar wat Hij zei:
Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. Indien gij Mij kendet, zoudt gij ook mijn Vader gekend hebben. Van nu aan kent gij Hem en hebt gij Hem gezien. (…) Gelooft gij niet, dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is? De woorden, die Ik tot u spreek, zeg Ik uit Mijzelf niet; maar de Vader, die in Mij blijft, doet zijn werken. (…) Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal hij ook doen, en grotere nog dan deze, want Ik ga tot de Vader; en wat gij ook vraagt in mijn naam, Ik zal het doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worde. (joh 14)
 
Toch denk ik dat wij een eeuwigheid bezig zijn om de drie-enige God te leren kennen en zelfs dan is Hij nog groter! Halleluja!! Wat een God! Wil jij Hem leren kennen?
Lees meer...   (3 reacties)
Onderhoud
Iets voorkomen is beter dan genezen! Dat zeggen we allemaal wel eens. Alleen wordt het zo weinig toegepast. Ik moest hier aan denken toen ik, laatst, een, eigenlijk heel gewoon, tafereel zag op de snelweg. Iemand had pech. Hij stond aan de kant, knipper lichten aan. Wat een pech! Het bijzondere hier aan was dat je heel goed kon zien wat er mis was met de auto. De uitlaat was er namelijk van onder gekomen. Niet fijn!
 
Ik dacht bij me zelf; “Lekker als je dat hebt. Altijd als je haast hebt of zo, dan gebeurd er iets onverwachts en ligt, bijvoorbeeld, de uitlaat van onder je auto. Ik hoop maar dat mij dat niet over komt”. En ik begon alweer nood scenario’s te bedenken! De rillingen kropen over m’n rug. Maar toen bedacht ik me, dat het eigenlijk wel een beetje stom was. Natuurlijk je kunt altijd iets hebben, maar dat je hele uitlaat er van onder komt zetten…… Dan is de auto, duidelijk, allang niet meer grondig nagekeken. Ik haalde opgelucht adem, de mijne is goed onderhouden!
 
Ik mijmerde verder. Het is eigenlijk best gek. Mensen laten onderhoud sloffen, terwijl ze toch geen pech willen hebben. Ze laten rustig de onderkant van de auto wegrotten, terwijl ze toch een mooie auto willen hebben. En de mensen zelf? Iedereen wil er toch goed uitzien? We doen er van alles aan! Gezond eten, iedere week sporten, elke dag een glas melk, op de fiets naar het werk, cholesterol in de gaten houden, aan de lijn doen, geen tussendoortjes, je haar even checken, leuke kleren……enz…..
 
Maar wie zorgt er nou voor zijn of haar binnenkant? En dan bedoel ik dus je ziel, je geestelijk leven! Want het mag toch wel duidelijk zijn dat er meer in je zit dan alleen maar tastbare dingen, en dus is er toch ook meer om zorg voor te dragen dan alleen maar je zichtbare lichaam! Wat doen we daar aan? Laten we dat maar wegrotten? Laten we het onderhoud sloffen? En wat nou als ik je op het gevaar zou wijzen dat dat eeuwig pech kan betekenen? En, neem van mij aan, dat kost je iets meer dan een uitlaat!
 
Dus als je echt mooi wilt worden en als je geen pech wilt krijgen of zelfs over je wilt afroepen, volg dan mijn advies…….nou ja mijn advies……
 
Verblijdt u te allen tijde, bidt zonder ophouden, dankt onder alles, want dat is de wil Gods in Christus Jezus ten opzichte van u. Dooft de Geest niet uit, veracht de profetieen niet, maar toetst alles en behoudt het goede. Onthoudt u van alle soort van kwaad. En Hij, de God des vredes, heilige u geheel en al, en geheel uw geest, ziel en lichaam moge bij de komst van onze Here Jezus Christus blijken in allen dele onberispelijk bewaard te blijven. Die u roept, is getrouw; Hij zal het ook doen. (1 Thes 5 16-24)

 

Lees meer...   (2 reacties)
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl